Egzekucja wyroków na terenie Francji

Francuski adwokat mówiący po polsku

Egzekucja wyroków na terenie Francji

 

Polscy wierzyciele bardzo często zmagają się z problemami egzekucji na terenie Francji polskich wyroków sądowych.

Najczęstsze problemy z jakimi mają do czynienia to: nieznajomość prawa i praktyki francuskiej oraz utrudniona komunikacja językowa z francuskimi komornikami (którzy bardzo słabo mówią po angielsku).

Zadaniem kancelarii AVOCATLEGAL jest więc ułatwić naszym klientom ww. procedurę, w trakcie której czuwamy nad jej sprawnym przebiegiem.

Najczęstszym tytułem egzekucyjnym egzekwowanym we Francji jest Europejski Tytuł Wykonawczy lub Europejski Nakaz Zapłaty.

Egzekucja tego typu tytułów na terenie Francji nie wymaga wcześniejszego wszczęcia procedury sądowej. Nie ma więc potrzeby o ubieganie się we Francji o uznanie takiego tytułu lub nadanie mu klauzuli wykonalności.

 

W celu dokonania egzekucji Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty, polski wierzyciel musi przesłać do kancelarii AVOCATLEGAL następujące dokumenty:

– oryginał odpisu wyroku sądowego (lub Europejskiego Nakazu Zapłaty), spełniającego warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (taki odpis należy uzyskać w polskim sądzie).

W odpisie wyroku, należy zawrzeć informacje o pozwanym i powodzie, a w szczególności informacje o ich miejscach zamieszkania i datach urodzenia (jeśli jedną ze stron jest osoba prawna, należy wskazać informacje dotyczące jej firmy, formy, kapitału, numeru KRS oraz osób reprezentujących spółkę.

– oryginał odpisu zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (załącznik V) (takie zaświadczenie należy uzyskać w polskim sądzie)

– oryginały tłumaczeń obu dokumentów na język francuski dokonane przez tłumacza przysięgłego (uwaga, jeśli dłużnikiem jest kobieta, to bardzo trzeba uważać na tytuły zawarte w tłumaczeniu, np. na użycie słowa “dłużniczka”, a nie “dłużnik”. Brak informacji odnośnie faktu czy dłużnik to kobieta czy mężczyzna (czasami nie wynika to z imienia i nazwiska), może spowodować problemy przy egzekucji).

Egzekucja na terenie Francji może się składać z kilku etapów:

  1. Pierwszy polega na wszczęciu egzekucji i komorniczym wezwaniu dłużnika do płatności. Na tym etapie dłużnik może się dobrowolnie zgłosić i zaproponować płatność lub jej rozłożenie na raty
  2. Jeśli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na wezwanie, to należy wszcząć egzekucję przymusową.
  • Pierwszą fazą takiej egzekucji, jest próba dokonania zajęcia kont bankowych dłużnika. Jeśli polski wierzyciel nie posiada informacji o takich kontach, to ich wyszukiwanie może być zlecone francuskiemu komornikowi. W tym celu należy dostarczyć komornikowi datę i miejsce urodzenia dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania.
  • Dokonanie zajęcia na kontach bankowych może być ewentualnie kwestionowane przez dłużnika przed francuskim sędziądo spraw egzekucji. W takim wypadku kancelaria AVOCATLEGAL interweniuje w celu reprezentacji polskiego wierzyciela przed takim francuskim sędziądo spraw egzekucji.


W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat egzekucji na ternie Francji polskich wyroków sądowych lub Europejskiego Nakazu Zapłaty, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

Kancelaria AVOCATLEGAL specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) 692.300.386

K.HOCQUERELLE@AVOCATLEGAL.COM