Egzekucja wyroków na terenie Francji

Francuski adwokat mówiący po polsku

Zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji

Prowadzenie filii swojej firmy na terenie Francji, korzystanie z usług francuskich podwykonawców czy zawieranie jakichkolwiek umów z obywatelem innego kraju nierzadko ma swój finał na sali sądowej.

Niewypłacalność kontrahenta czy uchylanie się od uregulowania długu może stać się dla wierzyciela problemem wyższej rangi, kiedy musi walczyć z dłużnikiem władającym obcym językiem i mieszkającym na terenie innego państwa.

Zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji dla Polaka nieznającego zagranicznego prawa mogą być niejasne. Wszystkim wierzycielom wyjść z problematycznej sytuacji obronną ręką pomoże zaufana kancelaria prawna.

Zadaniem kancelarii AVOCATLEGAL jest więc ułatwić naszym klientom ww. procedurę, w trakcie której czuwamy nad jej sprawnym przebiegiem.

figurka Temidy, kodeksy prawne i globus

Przejrzyste zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji – zdaj się na ekspertów

Kancelaria prawna AVOCATLEGAL świadczy kompleksowe usługi na terenie Francji. Zrzeszeni w niej prawnicy są ekspertami w prawie polskim oraz francuskim. Co najważniejsze, dwujęzyczność prawników znacząco usprawnia komunikację między stronami, umożliwia nawiązanie konstruktywnego dialogu, ułatwia kontakt z francuskimi urzędami oraz znacząco redukuje stres.

Najczęstszym tytułem egzekucyjnym egzekwowanym we Francji jest Europejski Tytuł Wykonawczy lub Europejski Nakaz Zapłaty.

Egzekucja tego typu tytułów na terenie Francji nie wymaga wcześniejszego wszczęcia procedury sądowej. Nie ma więc potrzeby o ubieganie się we Francji o uznanie takiego tytułu lub nadanie mu klauzuli wykonalności.

Egzekucja na mocy Europejskiego Tytułu Wykonawczego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty wymaga dostarczenia przez klienta kompletu dokumentów.

– oryginału odpisu wyroku sądowego (lub Europejskiego Nakazu Zapłaty), spełniającego warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (taki odpis należy uzyskać w polskim sądzie).

W odpisie wyroku, należy zawrzeć informacje o pozwanym i powodzie, a w szczególności informacje o ich miejscach zamieszkania i datach urodzenia (jeśli jedną ze stron jest osoba prawna, należy wskazać informacje dotyczące jej firmy, formy, kapitału, numeru KRS oraz osób reprezentujących spółkę.

– oryginału odpisu zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (załącznik V) (takie zaświadczenie należy uzyskać w polskim sądzie)

– oryginału tłumaczeń obu dokumentów na język francuski dokonane przez tłumacza przysięgłego (uwaga, jeśli dłużnikiem jest kobieta, to bardzo trzeba uważać na tytuły zawarte w tłumaczeniu, np. na użycie słowa „dłużniczka”, a nie „dłużnik”. Brak informacji odnośnie faktu czy dłużnik to kobieta czy mężczyzna (czasami nie wynika to z imienia i nazwiska), może spowodować problemy przy egzekucji).

Naszym zadaniem jest maksymalne uproszczenie procedury, dlatego czuwamy nad każdym jej etapem, począwszy od przystępnego objaśnienia postępowania, poprzez pomoc w skompletowaniu dokumentów, na doprowadzeniu sprawy do pomyślnego finału kończąc.

Egzekucja na terenie Francji może się składać z kilku etapów:

  1. Pierwszy polega na wszczęciu egzekucji i komorniczym wezwaniu dłużnika do płatności. Na tym etapie dłużnik może się dobrowolnie zgłosić i zaproponować płatność lub jej rozłożenie na raty
  2. Jeśli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na wezwanie, to należy wszcząć egzekucję przymusową.
  • Pierwszą fazą takiej egzekucji, jest próba dokonania zajęcia kont bankowych dłużnika. Jeśli polski wierzyciel nie posiada informacji o takich kontach, to ich wyszukiwanie może być zlecone francuskiemu komornikowi. W tym celu należy dostarczyć komornikowi datę i miejsce urodzenia dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania.
  • Dokonanie zajęcia na kontach bankowych może być ewentualnie kwestionowane przez dłużnika przed francuskim sędziądo spraw egzekucji. W takim wypadku kancelaria AVOCATLEGAL interweniuje w celu reprezentacji polskiego wierzyciela przed takim francuskim sędziądo spraw egzekucji.


W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat egzekucji na ternie Francji polskich wyroków sądowych lub Europejskiego Nakazu Zapłaty, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

Kancelaria AVOCATLEGAL kompleksowo zajmuje się każdą sprawą, dlatego w razie potrzeby interweniujemy w imieniu polskiego wierzyciela przed francuskim sędzią do spraw egzekucji.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) (0-22) 219 93 03

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM