contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Francuscy agenci handlowi

Dla ogromnej rzeszy polskich przedsiębiorców utrzymanie dobrych relacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi jest priorytetem. Strategicznym kierunkiem ekspansji firm z sektora handlowego jest zachód Europy, między innymi Francja – doskonale położony, dynamicznie rozwijający się kraj. Aby swobodnie zawierać umowy i rozszerzać swoją działalność na wielu płaszczyznach, nie trzeba otwierać filii z daleka od głównej siedziby zlokalizowanej w Polsce.

Popularnym sposobem na wygodne zarządzanie przedsiębiorstwem na terenie Francji jest wyznaczenie agenta (przedstawiciela) handlowego pełniącego funkcję reprezentanta podczas negocjacji i odpowiedzialnego za kontakty z kontrahentami. Aby umowy zawarte z agentami handlowymi były zgodne z polskim i francuskim prawem, a wszystkie zapisy korzystne dla obu stron, warto skonsultować się z prawnikiem.

Umowy zawarte z agentami handlowymi

Kancelaria AVOCATLEGAL świadczy kompleksowe usługi wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Francji. Z pomocą naszych doświadczonych ekspertów ustanowisz ramy prawne współpracy z agentem. Określenie obowiązków zleceniodawcy, przedstawienie sposobów rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym, kwestie odpowiedzialności polskiego zleceniodawcy to tylko część zagadnień, nad jakimi codziennie pochylamy się z naszymi klientami.

Bowiem, często relacja z francuskim agentem handlowym albo nie jest skonkretyzowana jakąś pisemną umową albo, w przypadku pisemnej umowy, francuscy agenci handlowi narzucają polskim zleceniodawcom wybór francuskiego prawa jakie ma mieć zastosowanie do takiej umowy.

Aby więc uniknąć jakichkolwiek niespodzianek, kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu przy opracowaniu skutecznej umowy z agentem handlowym, pozwalającej na ochronę interesów polskiego zleceniodawcy.

Co ważne, prawnicy współtworzący kancelarię AVOCATLEGAL biegle władają językiem polskim i francuskim, co znacząco ułatwia komunikację między stronami oraz redukuje stres generowany przez barierę językową. Prawnicy sprawnie poruszający się po zawiłych przepisach polskiego i francuskiego prawa nie tylko udzielą fachowych rad w problematycznych kwestiach, znajdą poparte literą prawa rozwiązanie spornych punktów w umowach czy pomogą sporządzić dokumenty, ale również będą reprezentować klienta w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najcenniejszą rekomendacją są dla nas opinie zadowolonych klientów, które z dumą możemy publikować na naszej stronie.

Rozwiązanie umowy zawartej z agentami handlowymi

Jednym z najczęstszych źródeł konfliktu z francuskim agentem handlowym jest kwestia rozwiązania z nim zawartej umowy (pisemnej lub ustnej).

Francuskie prawo nakłada rygorystyczne wymogi dotyczące okresów wypowiedzenia czy też zasad odpowiedzialności odszkodowawczej zleceniodawcy w przypadku rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym.

Polscy zleceniodawcy często nie są świadomi, że w przypadku jakiegokolwiek rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym (polubownego lub niepolubownego), francuski agent będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania za poniesioną stratę wynikającą z rozwiązania takiej umowy.

Takie odszkodowanie nie przysługuje agentowi jedynie w następujących wypadkach :

Ustawodawca nie określił sposobu obliczania wysokości odszkodowania należnego agentowi, ale francuskie orzecznictwo zazwyczaj określa je na 2 lata prowizji obliczone jako przeciętna z 3 ostatnich lat.

Aby uniknąć wypłaty takiego odszkodowania, polscy zleceniodawcy często motywują rozwiązanie umowy z francuskim agentem handlowym popełnieniem przez agenta poważnego błędu przy wykonywaniu takiej umowy.

Jednak francuscy agenci handlowi systematycznie kwestionują takie rozwiązanie przed francuskim sądem (nawet jeśli poważny błąd agenta ma umotywowanie w faktach).

Dlatego, kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu przy wszelkich kwestiach rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym.

A w przypadku ewentualnego sporu sądowego, kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu stosowną obronę Państwa interesów prawnych.

FAQ

Francuski status agenta handlowego jest podobny do polskiego statusu agenta handlowego. Poza jedna ważna kwestią. W przypadku jakiegokolwiek rozwiązania umowy agenta handlowego, do której stosuje się prawo francuskie, agent będzie miał prawo uzyskania odszkodowania za rozwiązanie takiej umowy.
Francuski kodeks handlowy nie określa wysokości odszkodowania agenta handlowego za rozwiązanie z nim umowy, ale zwyczajowo francuskie orzecznictwo od kilku dekad przyznaje mu standardowo odszkodowanie w wysokości 2 lat prowizji, obliczanej na podstawie prowizji z 3 ostatnich lat.
Przykład:
  • Prowizja agenta za 1 wszy rok: 15.000 €
  • Prowizja agenta za 2gi rok: 30.000 €
  • Prowizja agenta za 3ci rok: 35.000 €

Odszkodowanie będzie obliczane w następujący sposób:
(15.000 + 30.000 + 35.000)/3 = 26.667 €
26.667 € jest więc przeciętną sumą rocznych prowizji agenta handlowego, która należy następnie pomnożyć przez dwa.
Czyli w wyżej wymienionym przykładzie odszkodowanie należne agentowi wyniesie:
2 x 26.667 € = 53.333 €
Takie odszkodowanie stosuje się praktycznie automatycznie, tzn. jest przyznawane w 99% przez francuskie sądy. Praktycznie nie ma żadnej obrony przed jego wyplata (poza jakimś bardzo ciężkim błędem agenta, np. działalnością konkurencyjna lub rezygnacja z jego inicjatywy) i jest należne niezależnie od tego czy zawarta z agentem umowa była na czas określony, nieokreślony.
Takowe odszkodowanie jest również należne w przypadku:
  • rozwiązania umowy z agentem w okresie próbnym,
  • śmierci agenta,
  • przejścia agenta na emeryturę.
Niestety nie.
Prawo agenta handlowego do odszkodowania jest nadrzędną zasadą francuskiego porządku publicznego. Oznacza to, że jakakolwiek klauzula umowna, przewidująca zrzeczenie się agenta handlowego do odszkodowania będzie uznana za nieważną.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.