contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Windykacja należności

Odzyskiwanie wierzytelności we Francji przez obywatela Polski jest złożonym procesem, którego wszczęcie może budzić lęk i dezorientację. Warto mieć jednak świadomość, że polscy przedsiębiorcy nie są zdani sami na siebie. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na polskojęzycznych prawników działających na terenie Francji są kancelarie, wśród których szczególnie dużym zaufaniem cieszy się AVOCATLEGAL.

W trakcie naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego kancelaria AVOCATLEGAL miała wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich spółek, borykających się z problemami płatności ze strony ich francuskich partnerów.

W trakcie naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego kancelaria AVOCATLEGAL miała wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich spółek, borykających się z problemami płatności ze strony ich francuskich partnerów.

Odzyskiwanie wierzytelności u francuskich kontrahentów: z czego wynika trudność?

Problem odzyskiwania wierzytelności w przypadku uchylania się dłużnika od płatności wynika głównie z przepisów zawartej z francuskim partnerem umowy (która, w większości wypadków, narzuca kompetencję francuskich sądów) albo z przepisów europejskiego rozporządzenia dotyczącego kompetencji sądowej na terenie Unii Europejskiej (w tym wypadku kompetencja przysługuje albo sądowi miejsca zamieszkania dłużnika, albo sądowi miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi).

Niemniej, w większości wypadków, polskiemu przedsiębiorcy trudno jest ocenić szanse odzyskania płatności swojej wierzytelności oraz koszt, jaki będzie reprezentować taka procedura sądowa.

Francuska procedura nakazowa

Windykacji wierzytelności we Francji dochodzi się głównie w ramach procedury nakazowej nazywanej „référé”.

W ramach tego typu procedury polski przedsiębiorca może dochodzić windykacji wierzytelności, które nie mogą być zakwestionowane (brak zarzutu dotyczącego jakości wykonanej usługi lub dostarczonego towaru).

Procedura ta jest głównie procedurą pisemną, a w ramach materiału dowodowego, najlepiej jest przedstawić:

Zaletą procedury „référé” jest jej szybkość, bowiem wyrok sądowy może zostać wydany w ciągu 1,5 do 2 miesięcy od złożeniu pozwu. Wyrok ten jest natychmiastowo wykonalny. Od uzyskanego wyroku przysługuje apelacja.

Niemniej jeśli stronie przeciwnej uda się w jakikolwiek sposób zakwestionować dochodzoną wierzytelność (np. podnosząc zarzut co do jakości dostarczonego towaru lub usługi lub opóźnienia w jej realizacji, itd.) i zarzutu tego nie da się obalić, sędzia może zadecydować o przekształceniu procedury „référé” w zwykłą procedurę sądową.

Zabezpieczenie wierzytelności

Przed wszczęciem procedury sądowej warto jest również pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. W tym celu, można się zwrócić do sędziego do spraw egzekucji o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont bankowych dłużnika.

W przypadku takiego zabezpieczającego zajęcia, wierzyciel ma obowiązek, pod rygorem nieważności i w ciągu miesiąca od zajęcia kont bankowych dłużnika, wszczęcia procedury sądowej pozwalającej uzyskać tytuł egzekucyjny.

Odzyskiwanie wierzytelności w przypadku upadłości francuskiej spółki lub likwidacji sądowej francuskiego kontrahenta

W przypadku upadłości lub likwidacji sądowej francuskiego kontrahenta, polscy przedsiębiorcy dysponują okresem 4 miesięcy na złożenie do syndyka lub likwidatora sądowego deklaracji wierzytelności. Jeśli dokument nie zostanie złożony w tym okresie (biegnącym od dnia publikacji informacji o upadłości lub likwidacji sądowej w Monitorze sądowym), to późniejsza deklaracja nie zostanie zaakceptowana.

Po złożeniu takiej deklaracji następuje trwający od 6 do 36 miesięcy etap wdrożenia planu naprawczego (w przypadku upadłości) lub zamknięcia likwidacji (w przypadku likwidacji sądowej). W tym czasie syndyk lub likwidator przesyła polskim przedsiębiorcom informacje i propozycje do akceptacji w ściśle określonym terminie. Niestety, nie ma możliwości porozumienia się po angielsku z francuskim syndykiem lub likwidatorem sądowym.

Możliwość reprezentacji polskich przedsiębiorców przez kancelarię AVOCATLEGL znacznie ułatwi Państwu odpowiednie dokonanie wszelkich formalności i niezbędny kontakt z francuskim urzędnikami państwowymi.

AVOCATLEGAL: reprezentacja przed sądem francuskim

Kancelaria prawna AVOCATLEGAL kompleksowo zajmie się odzyskaniem wierzytelności ramach francuskiego postępowania nakazowego lub w przypadku upadłości francuskiej spółki. Nasz udział w całym procesie nie ogranicza się do poradnictwa, pomocy podczas sporządzania dokumentacji i kontaktu z urzędnikami. Jedną z naszych licznych kompetencji jest reprezentacja przed sądem francuskim. Nasi specjaliści biegle władają zarówno językiem polskim, jak i francuskim, co redukuje stres związany z barierą językową tworzącą się podczas kontaktów z francuskojęzycznymi prawnikami.

Skuteczna i prosta windykacja wierzytelności we Francji

Próba skutecznego, maksymalnie skróconego w czasie odzyskania należnych nam pieniędzy zawsze wywołuje stres i niepewność. W przypadku firmy przekazanie sprawy do sądu pociąga za sobą również konieczność zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz poddania się złożonym procedurom. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą za granicą, więc jesteśmy zmuszeni zmierzyć się również z barierą, jaką najczęściej jest język obcy. Warto wówczas skorzystać pomocy adwokata. AVOCATLEGAL to kancelaria prawna, dla której windykacja należności we Francji nie stanowi żadnego problemu. Dzięki francuskiemu adwokatowi mówiącemu po polsku cały proces jest znacznie prostszy i mniej stresujący.

Rzetelna windykacja we Francji pod skrzydłami AVOCATLEGAL

Kancelaria prawna AVOCATLEGAL oferuje pomoc wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy pragną odzyskać należne im pieniądze, jednak czują się zagubieni wśród przepisów francuskiego lub europejskiego prawa gospodarczego. Dzięki naszej działalności zgromadzenie niezbędnych dokumentów, ich uzupełnienie lub skierowanie sprawy do sądu stanie się znacznie prostsze. Co więcej, nasz przedstawiciel może reprezentować firmę przed sądem, a tym samym — skutecznie dochodzić praw swojego Klienta.

AVOCATLEGAL: windykacja należności na terenie Francji bez bariery językowej

Francja jest specyficznym krajem, który ogromną wagę przykłada do posługiwania się na jego terenie językiem narodowym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oficjalnych działań, zwłaszcza takich jak załatwianie spraw urzędowych lub kontakt z instytucjami państwowymi, w tym z sądem. Stąd też windykacja należności we Francji wymaga doskonałej znajomości języka. Bardzo często jest to jedyna przeszkoda, która blokuje polskim przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o zwrot wierzytelności. Francuski adwokat mówiący po polsku pozwala pokonać tę barierę i sprawia, że cała współpraca przebiega płynnie oraz bez zakłóceń.

Efektywna windykacja wierzytelności we Francji — biuro AVOCATLEGAL

W ramach współpracy z kancelarią windykacyjną AVOCATLEGAL polscy przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą we Francji mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie windykacji wierzytelności, jak również wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w tej materii. Jako eksperci w naszym biurze zajmiemy się choćby kwestią wysłania wezwania do zapłaty od wierzyciela do dłużnika, która w tym kraju może okazać się niejasna i nastręczać licznych trudności. Wysyłka takiego ponaglenia w ramach windykacji nie jest bowiem obowiązkowa we Francji, ale bez niego nie zostaną naliczone odsetki od dłużnej sumy. Co więcej, nasi wykwalifikowani specjaliści płynnie posługujący się językiem francuskim gwarantują reprezentację Klienta podczas posiedzeń sądowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiając ochronę jego interesów.

Opracowywanie wymaganej dokumentacji do windykacji

Nieodłączną częścią procesu, jakim jest windykacja należności we Francji, pozostaje zadbanie o dopełnienie wszelkich formalności oraz opracowanie potrzebnych dokumentów zgodnie z oficjalnymi wymaganiami francuskiego prawa. Dotyczy to między innymi formularzy składanych sądowi prowadzącemu dane postępowanie — muszą one zostać sporządzone dokładnie tak, jak precyzują to regulacje prawne kodeksu postępowania cywilnego we Francji. Decydując się na współpracę z kancelarią windykacyjną AVOCATLEGAL, przedsiębiorcy mogą więc mieć pewność rzetelnej pomocy w zakresie kompletowania prawidłowo przygotowanych dokumentów, co może pozwolić na usprawnienie procesu windykacji wierzytelności od dłużnika.

Jakie koszty trzeba będzie ponieść w ramach procedury nakazowej prowadzącej do windykacji należności we Francji?

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej podczas windykacji należności we Francji pomaga usprawnić i przyspieszyć całą procedurę nakazową. Samo postępowanie nie należy jednak do szczególnie długotrwałych, a z pomocą specjalistów z kancelarii windykacyjnej okaże się ono bezproblemowe. Oprócz tego umożliwia to nam podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez wierzycieli, czyli naszych Klientów. W biurze AVOCATLEGAL w ramach usługi windykacji wierzytelności we Francji proponujemy zatem opłatę ryczałtową wraz z honorarium od rezultatu, co jest korzystnym finansowo rozwiązaniem.

Profesjonalne wsparcie kancelarii windykacyjnej AVOCATLEGAL

Kancelaria windykacyjna AVOCATLEGAL to zespół ekspertów w zakresie pomagania przedsiębiorcom we Francji w kwestiach prawnych, w tym windykacji należności. Gwarantujemy profesjonalizm na najwyższym poziomie, a ponadto stale monitorujemy bieżące zmiany we francuskich przepisach prawnych. Nasze wsparcie dostępne jest dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w obrębie zróżnicowanych branż — usługi zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb. Zachęcamy zatem do skorzystania z pomocy przy windykacji wierzytelności we Francji.

FAQ

Francuskie przepisy prawne nie nakładają takiego obowiązku na wierzyciela przed wszczęciem procedury nakazowej. Jednakże, zgodnie z wymogami francuskiego kodeksu cywilnego, bieg odsetek od dłużnej sumy rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty przez francuskiego adwokata (niestety francuscy sędziowie nie biorą pod uwagę wezwania do zapłaty wysłanego bezpośrednio przez polskiego wierzyciela lub jego radcę prawnego).
Nie, powód jest zawsze reprezentowany na posiedzeniach sądowych przez francuskiego adwokata.

Nie, wszelkie zeznania świadkowe są składane na piśmie na formularzu przygotowanym zgodnie z wymogami francuskiego kodeksu postępowania cywilnego.

Procedura nakazowa w celu windykacji wierzytelności jest zasadniczo krótką procedurą sądowa. W ramach takiej procedury, aby obniżyć koszty wierzycieli, nasza kancelaria proponuje opłatę ryczałtową wraz z honorarium od rezultatu.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.