contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Administrator danych osobowych :

Administrator danych osobowych : Administratorem danych osobowych jest AVOCATLEGAL, spółka prawa francuskiego zsiedzibą we Francji, 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles, zarejestrowanąw RCS w Wersalu pod numerem852 087 303, reprezentowaną przez Mec Katarzynę HOCQUERELLE.

Cele przetwarzania danych osobowych :

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, klientów AVOCATLEGAL jest dokonywanie w celu wykonywania czynności prawnych powierzonych AVOCATLEGAL i egzekucji umów o świadczenie usług prawnych.

Odbiorcy danych osobowych :

W ramach wykonywania powierzonej mu misji, AVOCATLEGAL może przekazywać dane osobowe swoich klientów osobom trzecim, interweniującym w sprawę, takich jak komornicy, sekretariaty sądów, sędziowie, inni adwokaci lub radcy prawni, izby adwokackie lub izby radców prawnych, eksperci, mediatorzy, itd.

Okres przechowywania danych osobowych :

Dane osobowe są przechowywane w trakcie całego okresu trwania powierzonej AVOCATLEGALmisji lub w trakcie okresu niezbędnego do egzekucji celów przetwarzania danych osobowych, zwiekszonego o okres przedawnienia.

Niemniej, dane osobowe stanowiące dowód istnienia prawa lub umowy lub przechowywane w celu udowodnienia prawnego obowiązku, sa przechowywane w ramach pośredniego archiwum w trakcie okresu wymaganego na realizację celów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami prawnymi (np. takich jak kodeks cywilny, kodeks handlowy, kodeks konsumenta).

Ochrona danych osobowych :

Kancelaria AVOCATLEGAL wdrożyła środki ochronne pozwalające zabezpieczyć dostęp do pobranych danych osobowych :

Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia :

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami AVOCATLEGAL maja prawo żądania, w każdym momencia, prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

W tym celu należy wysłać emaila do AVOCATLEGALna następujący adres : k.hocquerelle@avocatlegal.com. Do emaila należy załączyć kopię dowodu osobistego.

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami AVOCATLEGAL mogą sprzeciwić się używania przez administratora ich danych osobowych w celach prospekcji handlowej.

W tym celu należy wysłać emaila do AVOCATLEGAL na następujący adres : k.hocquerelle@avocatlegal.com.

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami AVOCATLEGAL mogą sprzeciwić się używania przez administratora ich danych osobowych jeśli istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, albo jeśli przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem.

Prawo dostępu i sprostowania danych osobowych :

Wszystkie osoby fizyczne będące klientami AVOCATLEGAL mogą :

Administrator dysponuje max 1-miesięcznym okresem na przekazanie odpowiedzi, okres ten nalicza się od dnia otrzymania wniosku od klienta (osoby fizycznej)AVOCATLEGAL.

Jeśli taki wniosek jest niekompletny (np. brak jest kopii dowodu osobistego), administrator ma prawo domagania się skompletowania takiego wniosku. W takim wypadku, 1-miesięczny okres jest zawieszony i będzie ponownie biegł po dostarczeniu brakujących elementów.

Administrator może :

Procedura w przypadku pogwałcenia danych osobowych :

W przypadku pogwałcenia danych osobowych, AVOCATLEGAL załącza pod poniższym linkiem formularz notyfikacji pogwałcenia danych osobowych:

Taki formularz powinien zostać przesłany do AVOCATLEGAL na następujący adres : k.hocquerelle@avocatlegal.com.

Formularz ten zostanie notyfikowany odpowiednim władzom ochrony danych osobowych w jak najkrótszym czasie, i jeśli to możliwe najpóźniej w ciągu 72godz po uzyskaniu informacji o pogwałceniu danych osobowych, chyba, że takie pogwałcenie danych osobowych nie stanowi zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.