contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji

Prowadzenie filii swojej firmy na terenie Francji, korzystanie z usług francuskich podwykonawców czy zawieranie jakichkolwiek umów z obywatelem innego kraju nierzadko ma swój finał na sali sądowej.

Niewypłacalność kontrahenta czy uchylanie się od uregulowania długu może stać się dla wierzyciela problemem wyższej rangi, kiedy musi walczyć z dłużnikiem władającym obcym językiem i mieszkającym na terenie innego państwa.

Zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji dla Polaka nieznającego zagranicznego prawa mogą być niejasne. Wszystkim wierzycielom wyjść z problematycznej sytuacji obronną ręką pomoże zaufana kancelaria prawna.

Zadaniem kancelarii AVOCATLEGAL jest więc ułatwić naszym klientom ww. procedurę, w trakcie której czuwamy nad jej sprawnym przebiegiem.

Przejrzyste zasady egzekucji przymusowej polskich wyroków we Francji – zdaj się na ekspertów

Kancelaria prawna AVOCATLEGAL świadczy kompleksowe usługi na terenie Francji. Zrzeszeni w niej prawnicy są ekspertami w prawie polskim oraz francuskim. Co najważniejsze, dwujęzyczność prawników znacząco usprawnia komunikację między stronami, umożliwia nawiązanie konstruktywnego dialogu, ułatwia kontakt z francuskimi urzędami oraz znacząco redukuje stres.

Najczęstszym tytułem egzekucyjnym egzekwowanym we Francji jest Europejski Tytuł Wykonawczy lub Europejski Nakaz Zapłaty.

Egzekucja tego typu tytułów na terenie Francji nie wymaga wcześniejszego wszczęcia procedury sądowej. Nie ma więc potrzeby o ubieganie się we Francji o uznanie takiego tytułu lub nadanie mu klauzuli wykonalności.

Egzekucja na mocy Europejskiego Tytułu Wykonawczego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty wymaga dostarczenia przez klienta kompletu dokumentów.

– oryginału odpisu wyroku sądowego (lub Europejskiego Nakazu Zapłaty), spełniającego warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (taki odpis należy uzyskać w polskim sądzie).

W odpisie wyroku, należy zawrzeć informacje o pozwanym i powodzie, a w szczególności informacje o ich miejscach zamieszkania i datach urodzenia (jeśli jedną ze stron jest osoba prawna, należy wskazać informacje dotyczące jej firmy, formy, kapitału, numeru KRS oraz osób reprezentujących spółkę.

– oryginału odpisu zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, który spełnia warunki niezbędne dla stwierdzenia jego autentyczności (załącznik V) (takie zaświadczenie należy uzyskać w polskim sądzie).

– oryginału tłumaczeń obu dokumentów na język francuski dokonane przez tłumacza przysięgłego (uwaga, jeśli dłużnikiem jest kobieta, to bardzo trzeba uważać na tytuły zawarte w tłumaczeniu, np. na użycie słowa „dłużniczka”, a nie „dłużnik”. Brak informacji odnośnie faktu czy dłużnik to kobieta czy mężczyzna (czasami nie wynika to z imienia i nazwiska), może spowodować problemy przy egzekucji).

Naszym zadaniem jest maksymalne uproszczenie procedury, dlatego czuwamy nad każdym jej etapem, począwszy od przystępnego objaśnienia postępowania, poprzez pomoc w skompletowaniu dokumentów, na doprowadzeniu sprawy do pomyślnego finału kończąc.

Egzekucja na terenie Francji może się składać z kilku etapów:

 1. Pierwszy polega na wszczęciu egzekucji i komorniczym wezwaniu dłużnika do płatności. Na tym etapie dłużnik może się dobrowolnie zgłosić i zaproponować płatność lub jej rozłożenie na raty
 2. Jeśli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na wezwanie, to należy wszcząć egzekucję przymusową.
 • Pierwszą fazą takiej egzekucji, jest próba dokonania zajęcia kont bankowych dłużnika. Jeśli polski wierzyciel nie posiada informacji o takich kontach, to ich wyszukiwanie może być zlecone francuskiemu komornikowi. W tym celu należy dostarczyć komornikowi datę i miejsce urodzenia dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania.
 • Dokonanie zajęcia na kontach bankowych może być ewentualnie kwestionowane przez dłużnika przed francuskim sędziądo spraw egzekucji. W takim wypadku kancelaria AVOCATLEGAL interweniuje w celu reprezentacji polskiego wierzyciela przed takim francuskim sędziądo spraw egzekucji.


W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat egzekucji na ternie Francji polskich wyroków sądowych lub Europejskiego Nakazu Zapłaty, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

Kancelaria AVOCATLEGAL kompleksowo zajmuje się każdą sprawą, dlatego w razie potrzeby interweniujemy w imieniu polskiego wierzyciela przed francuskim sędzią do spraw egzekucji.

Egzekucja wyroków na terenie Francji

Nie każde postępowanie sądowe kończy się polubownie. Niestety często bywa tak, że druga strona uchyla się od uregulowania długu bądź też jest niewypłacalna. Okazuje się to o tyle znaczącym problemem, gdy mowa o sprawach międzynarodowych, np. między kontrahentami z Polski i Francji. Co w sytuacji, gdy nie znamy języka, ani tym bardziej przepisów obcego prawa? Wtedy warto powierzyć egzekucję wyroków na terenie Francji doświadczonej kancelarii, w której pracują polscy adwokaci.

Avocatlegal — ekspert z zakresu spraw polsko-francuskich

Zrzeszeni w naszej kancelarii prawnicy są ekspertami zarówno w dziedzinie polskiego, jak i francuskiego prawa, a co ważne posługują się oni biegle tymi dwoma językami. Znacznie usprawnia to komunikację i współpracę między stronami oraz francuskimi urzędami, dzięki czemu proces egzekucji wyroku na terenie Francji przebiega zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Jedną z części czynności dotyczących egzekucji wyroków jest zakwestionowanie ENZ. ENZ uzyskany w Polsce jest tytułem ważnym na terenie całej UE, a mimo tego francuscy dłużnicy często kwestionują jego ważność przed sędziami do spraw egzekucji. W tej sytuacji warto postawić na polsko-francuską kancelarię!

Zależy Państwu na podjęciu współpracy z doświadczonymi w tym zakresie adwokatami? Zachęcamy do skorzystania z oferty prowadzonej przez nas kancelarii Avocatlegal.

FAQ

W ramach egzekucji we Francji, polscy wierzyciele mogą egzekwować dwojakiego rodzaju tytuły wykonawcze, uzyskane w Polsce:
 1. Wyrok polskiego sadu, który musi być zaopatrzony w klauzulę egzekucyjną.

  W przypadku takowego tytułu egzekucyjnego należy przesłać nam:

  • oryginał takowego wyroku wraz z oryginałem jego tłumaczenia na francuski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
  • oryginał zaświadczenia dotyczącego orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych.

   Jest to dokument, o wydanie którego występuje się do polskiego sądu. Takowe zaświadczenie jest sporządzane na standardowych formularzach europejskich, identycznych dla każdego kraju europejskiego.

   Takie zaświadczenie, wypełnione i podstemplowane przez polski sąd, staje się następnie Europejskim Tytułem Wykonawczym.

   Oryginał tego Europejskiego Tytułu Wykonawczego, musi być następnie przetłumaczony na język francuski (przez tłumacza przysięgłego).

 2. Europejski nakaz zapłaty („ENZ”)

  W przypadku uzyskania Europejskiego nakazu zapłaty, należy przesłać nam:

  • oryginał takowego Europejskiego Nakazu Zapłaty, wraz z oryginałem jego tłumaczenia na język francuski (przez tłumacza przysięgłego)
  • oryginał formularza stwierdzającego wykonalność ENZ, wraz z oryginałem jego tłumaczenia na język francuski (przez tłumacza przysięgłego). Formularz ten jest wydawany przez polski sąd.
Nasza kancelaria proponuje Państwu opłatę ryczałtową za nadzór takowej egzekucji. Ponadto, francuski komornik przed wszczęciem egzekucji poprosi Państwa o wpłatę prowizji, w celu pokrycia:
 • jego kosztów (ok. 300 € do 400 €)
 • ew. kosztów wyszukiwania kont bankowych dłużnika (ok. 70 €)
Większość kosztów komorniczych jest następnie ściągana z francuskiego dłużnika. Jedynie mała cześć takowych kosztów (której procent jest ustalony ustawą) pokrywa ostatecznie wierzyciel. W ramach egzekucji, komornik nie może jednak ściągnąć z francuskiego dłużnika kosztów honorarium adwokata za nadzór procedury egzekucyjnej.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.