contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Zakładanie firmy we Francji

W ramach rozszerzenia swojej działalności na francuskim rynku polskie spółki coraz częściej rozważają możliwość założenia firmy we Francji. Wiemy, jak skomplikowane może być wypełnianie odpowiednich dokumentów z tym związanych, dlatego kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu doradztwo prawne w owym zakresie.

Działalność w Polsce — usługi wykonywane we Francji

Podstawowe etapy wymagane do założenia spółki-córki są dość skomplikowane. Jako specjaliści dbamy o to, aby wszystkim naszym Klientom zapewnić profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji zakładania francuskich filii. Rejestracja firmy we Francji, której siedziba znajduje się w Polsce, wiąże się z kilkoma krokami, jakie należy podjąć w celu stworzenia spółki.

Firma we Francji, czyli określenie formy przyszłej spółki

Najczęściej wybranymi formami spółek są spółka SARL (odpowiednik spółki Z O.O.) lub spółka SAS (uproszczona spółka akcyjna). Z punktu widzenia francuskiego prawa, obie spółki są prawie identyczne (z zaznaczeniem kilku drobnych różnic w zakresie przepisów prawnych stosujących się do każdej z nich, jak np. podział kapitału na udziały — w przypadku spółki SARL — lub na akcje — w przypadku spółki SAS). Należy wskazać, że spółka SAS jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o różnego rodzaju klauzule, które można zawrzeć w umowie spółki. Główna różnica powstaje jednak w zakresie wysokości opłacanych składek za wykonywanie funkcji członka zarządu lub prezesa oraz ewentualnych możliwości optymizacji podatkowej. Koszty prowadzenia firmy we Francji zatem znacznie się różnią o tych w Polsce.

Przygotowanie umowy i wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej założenia spółki

We Francji obowiązek podpisania dokumentów dotyczących założenia spółki przed notariuszem nie istnieje. Dla podpisania całości dokumentacji prawnej wystarczy zwykły podpis wszystkich wspólników. Na tym etapie należy także sprawdzić, czy wykonywana działalność nie wymaga przedstawienia w sądzie gospodarczym specjalnych pozwoleń lub dyplomów respektowanych przez francuskie prawo i bez których sąd nie dokona rejestracji spółki. Przykładem takiej działalności jest hydraulika lub fryzjerstwo.

Założenie konta bankowego przyszłej spółki

Zakładanie francuskich filii to również założenie konta bankowego. W tym celu należy przedstawić bankowi niepodpisany i niedatowany projekt umowy spółki. Po otwarciu konta bankowego przyszłej firmy każdy ze wspólników musi wpłacić na to konto wysokość kapitału zakładowego, odpowiadającego jego udziałom lub akcjom. Po przelaniu ww. środków na konto bank wyda członowi zarządu lub prezesowi zaświadczenie o wysokości znajdujących się na tym koncie środków, które to zaświadczenie pozwoli skompletować umowę spółki i ją podpisać (umowa spółki musi zawierać obowiązkowo informacje o dacie wpłaty środków pieniężnych na konto oraz o banku, w którym to konto zostało otwarte). Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przed zawarciem takiej informacji, wówczas będzie ona nieważna. Ponadto, data umowy spółki nie może być datą wcześniejszą niż ta figurująca na zaświadczeniu o wpłacie środków pieniężnych, wydanym przez bank (pod rygorem nieważności umowy spółki).

Jak założyć firmę we Francji: kolejne kroki, które należy wykonać

Poza wyżej wymienionymi etapami, warto się przygotować na:
  • skompletowanie, datowanie i podpisanie umowy spółki,
  • dokonanie formalności rejestracji w sądzie gospodarczym.
  • uzyskanie KRS-u oraz przesłanie go do banku celem odblokowania środków pieniężnych wpłaconych przez wszystkich wspólników (do czasu uzyskania KRS-u, takie środki pieniężne są zablokowane i nie można ich używać).
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat zakładania spółki na terenie Francji, zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt, a także wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

FAQ

Aktualnie francuski kodeks handlowy nie nakłada żadnego wymogu odnośnie wysokości kapitału zakładowego spółki SARL (odpowiednik Spółki zoo) lub spółki SAS (uproszczonej spółki akcyjnej).
Teoretycznie więc można założyć takową spółkę z kapitałem w wysokości 1 €.
Jednakże takowy kapitał zakładowy nie wzbudzi wiarygodności u potencjalnych francuskich kontrahentów.
Dlatego zwyczajowo, przyszłe francuskie spółki są zakładane z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 €.
Od 1wszego stycznia 2023 r, wysokość tego podatku jest następująca:
  • 15% w przypadku zysku spółki w wysokości od 1 € do 42.500 €
  • 25% od wysokości zysku przekraczającego 42.500 €.

Przykład: w przypadku zysku wypracowanego przez spółkę na poziomie 70.000 €, francuska spółka zapłaci podatek dochodowy od spółek w wysokości:
  • 15% od zysku w wysokości 42.500 €
  • 25 % od zysku 27.500 € (70.000 € – 42.500 €)
Zasadniczo w przypadku otwarcia spółek handlowych we Francji (typu SARL lub SAS), ich członek zarządu (lub prezes) jest automatycznie wpisany do francuskiego URSSAF-u, który jest odpowiednikiem polskiego ZUS-u.
URSSAF następnie oblicza, na podstawie wysokości wynagrodzenia takiego członka zarządu, wysokość obowiązkowych składek socjalnych, zdrowotnych i emerytalnych.
Składki te mogą być następnie opłacane przez spółkę, pod warunkiem udokumentowania wcześniejszej zgody Walnego zgromadzenia.
W przypadku braku wynagrodzenia członka zarządu, URSSAF nalicza ustawową minimalną stawkę ww. składek.
Jednakże, jeśli członek zarządu posiada już umowę o prace w Polsce (lub wykonuje funkcje członka zarządu w polskiej spółce), z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie, to po spełnieniu wymogów narzuconych przepisami rozporządzenia europejskiego, może się on ubiegać we Francji o zwolnienie z płacenia takowych obowiązkowych składek.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.