Reprezentacja przed francuskimi sądami

Francuski adwokat mówiący po polsku

Reprezentacja przed francuskimi sądami

Oprócz windykacji wierzytelności u francuskich kontrahentów, polscy przedsiębiorcy mogą być również zmuszeni do pozwania francuskiego kontrahenta w ramach zwykłej procedury sądowej.

Może się również zdarzyć, że w ramach pozwu o windykację, francuski kontrahent wystosuje pozew wzajemny o odszkodowanie.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury sądowej należy najpierw określić (lub sprawdzić w przypadku pozwu strony przeciwnej) właściwą kompetencję sądową.

Taka kompetencja sądowa jest określana albo na podstawie wyboru stron (np. w ramach zawartej umowy) albo na podstawie Europejskiego rozporządzenia nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

budynek francuskiego sądu

W ramach takiego rozporządzenia kompetencja sądowa jest określana na podstawie miejsca zamieszkania pozwanego. W sprawach umownych, powód dysponuje również opcja kompetencji sądu miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Jeśli kompetencja przysługuje francuskiemu sądowi, to sprawy pomiędzy przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez francuski sąd gospodarczy w ramach zwykłej procedury sądowej (poza wyjątkiem dotyczącym możliwości dochodzenia windykacji niezakwestionowanych wierzytelności).

Podobnie jak procedura „référé„, zwykła procedura sądowa jest głównie procedurą pisemną. Wszystkie argumenty, w tym materiał dowodowy i zeznania świadków, są przedstawiane w formie pisemnej.

Wadą tej procedury jest jej długość, bo trwa ona od 1,5 roku do 2 lat.

Procedura ta kończy się posiedzeniem sądowym, na którym każda ze stron przedstawia swoje argumenty.

Po takim posiedzeniu sądowym, sąd wydaje wyrok, który oczywiście może być zaskarżany przed Sądem apelacyjnym.

Od 1wszego stycznia 2020 r, wyrok w pierwszej instancji jest natychmiastowo egzekwowany, ponieważ sąd pierwszej instancji nadaje mu automatycznie tymczasową klauzulę egzekucyjną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa reprezentacji w ramach francuskiej procedury sądowej, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria AVOCATLEGAL dostarczy Państwu wszelkie informacje dotyczące toczącej się we Francji procedury sądowej, zapewni kontakti wyjaśnienia w języku polskim.

FAQ

Jakie są koszty zwyklej procedury sądowej we Francji?

Zwyczajowo, przy standardowych procedurach sądowych nasza kancelaria proponuje Państwu zastosowanie opłaty ryczałtowej, pozwalającej Państwu uzyskać jasną wizję kosztów takowej procedury. Do takiej opłaty należy też doliczyć honorarium od rezultatu, pozwalającego na dynamiczna obronę Państwa interesów prawnych, zmierzającej zawsze do wygranej.

Poza honorarium adwokata, należy również przewidzieć podstawowe koszty procedury sądowej:

  • koszt zastępcy procesowego: od 300 € do 500 € netto
  • koszt sadowy wciągnięcia pozwu na wokandę: około 60 € brutto
  • znaczek skarbowy: 13 € netto
  • koszt notyfikacji komorniczej pozwu do pozwanego: ok. 100 € brutto
  • koszt notyfikacji wyroku do strony przeciwnej: ok. 100 € brutto.

Dlaczego w ramach zwyklej procedury sądowej, należy również uiścić koszt zastępcy procesowego?

We Francji zwykła procedura sadowa składa się z szeregu pośrednich posiedzeń sądowych.

Posiedzenia te maja tylko i wyłącznie na celu upewnienie się przez sędziego, że materiał dowodowy został przekazany oraz, ze pisma procesowe zostały przygotowane przez strony w odpowiednim czasie.

Sędzia nigdy nie rozpatruje na takim pośrednim posiedzeniu sądowym kwestii merytorycznych.

Na takowych pośrednich posiedzeniach sądowych, uzyskuje się wiec tylko i wyłącznie datę nowego pośredniego posiedzenia sądowego.

Dlatego, aby uniknąć zwiększonych kosztów procedury sądowej wynikających z konieczności obecności adwokata prowadzącego sprawę merytoryczna, klient korzysta z usług zastępcy procesowego, który zajmuje się tylko i wyłącznie reprezentacja na takowych pośrednich posiedzeniach sadowych i uzyskiwaniem nowej daty posiedzenia sądowego.

Czy muszę być fizycznie obecny na pierwszym posiedzeniu sądowym, którego data figuruje na pozwie?

Nie, klient jest zawsze reprezentowany na każdym posiedzeniu sądowym przez adwokata.

Czy jeśli stawie się na posiedzeniu sądowym, mogę wyjaśnić sądowi pewne detale mojej sprawy spornej?

Nie, we Francji sąd nigdy nie przesłuchuje ani powoda ani pozwanego. Argumenty każdej ze stron są ujęte w piśmie procesowym, z którym zapoznaje się sąd.

Ew. klient może uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu sądowym, na którym przedstawia się podsumowanie merytoryczne sprawy. Nie ma on jednak prawa zabrania głosu lub dorzucenia komentarzy do argumentów swojego adwokata lub adwokata strony przeciwnej.

Sąd, może jednak skorzystać z obecności klienta na rozprawie, aby na przykład zadać mu pewne pytania dotyczące sprawy.

W jaki sposób dokonuje się przesłuchanie świadków?

We Francji, w ramach procedury cywilnej lub w przypadku spraw gospodarczych, sądy nie wzywają świadków na posiedzenie sądowe w celu ich przesłuchania.

Świadkowie składają więc swoje zeznania w formie pisemnej, na formularzu spełniającym wymogi określone przez Francuski Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60