Windykacja wierzytelności we Francji

Francuski adwokat mówiący po polsku

Windykacja należności

Odzyskiwanie wierzytelności we Francji przez obywatela Polski jest złożonym procesem, którego wszczęcie może budzić lęk i dezorientację. Warto mieć jednak świadomość, że polscy przedsiębiorcy nie są zdani sami na siebie. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na polskojęzycznych prawników działających na terenie Francji są kancelarie, wśród których szczególnie dużym zaufaniem cieszy się AVOCATLEGAL.

W trakcie naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego kancelaria AVOCATLEGAL miała wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich spółek, borykających się z problemami płatności ze strony ich francuskich partnerów.

Odzyskiwanie wierzytelności u francuskich kontrahentów: z czego wynika trudność?

Problem odzyskiwania wierzytelności w przypadku uchylania się dłużnika od płatności wynika głównie z przepisów zawartej z francuskim partnerem umowy (która, w większości wypadków, narzuca kompetencję francuskich sądów) albo z przepisów europejskiego rozporządzenia dotyczącego kompetencji sądowej na terenie Unii Europejskiej (w tym wypadku kompetencja przysługuje albo sądowi miejsca zamieszkania dłużnika, albo sądowi miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi).

Niemniej, w większości wypadków, polskiemu przedsiębiorcy trudno jest ocenić szanse odzyskania płatności swojej wierzytelności oraz koszt, jaki będzie reprezentować taka procedura sądowa.

Odzyskiwanie wierzytelności u francuskich kontrahentów

Francuska procedura nakazowa

Windykacji wierzytelności we Francji dochodzi się głównie w ramach procedury nakazowej nazywanej „référé”.

W ramach tego typu procedury polski przedsiębiorca może dochodzić windykacji wierzytelności, które nie mogą być zakwestionowane (brak zarzutu dotyczącego jakości wykonanej usługi lub dostarczonego towaru).

Procedura ta jest głównie procedurą pisemną, a w ramach materiału dowodowego, najlepiej jest przedstawić:

  • zawartą z francuskim partnerem umowę lub złożone przez francuskiego partnera zamówienie,
  • list przewozowy, w przypadku dostawy towarów lub dowód wykonania usługi na rzecz francuskiego partnera,
  • wysłane do francuskiego dłużnika niezapłacone faktury.

Zaletą procedury „référé” jest jej szybkość, bowiem wyrok sądowy może zostać wydany w ciągu 1,5 do 2 miesięcy od złożeniu pozwu. Wyrok ten jest natychmiastowo wykonalny. Od uzyskanego wyroku przysługuje apelacja.

Niemniej jeśli stronie przeciwnej uda się w jakikolwiek sposób zakwestionować dochodzoną wierzytelność (np. podnosząc zarzut co do jakości dostarczonego towaru lub usługi lub opóźnienia w jej realizacji, itd.) i zarzutu tego nie da się obalić, sędzia może zadecydować o przekształceniu procedury „référé” w zwykłą procedurę sądową.

 

Zabezpieczenie wierzytelności

Przed wszczęciem procedury sądowej warto jest również pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. W tym celu, można się zwrócić do sędziego do spraw egzekucji o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont bankowych dłużnika.

W przypadku takiego zabezpieczającego zajęcia, wierzyciel ma obowiązek, pod rygorem nieważności i w ciągu miesiąca od zajęcia kont bankowych dłużnika, wszczęcia procedury sądowej pozwalającej uzyskać tytuł egzekucyjny.

 

Odzyskiwanie wierzytelności w przypadku upadłości francuskiej spółki lub likwidacji sądowej francuskiego kontrahenta

W przypadku upadłości lub likwidacji sądowej francuskiego kontrahenta, polscy przedsiębiorcy dysponują okresem 4 miesięcy na złożenie do syndyka lub likwidatora sądowego deklaracji wierzytelności. Jeśli dokument nie zostanie złożony w tym okresie (biegnącym od dnia publikacji informacji o upadłości lub likwidacji sądowej w Monitorze sądowym), to późniejsza deklaracja nie zostanie zaakceptowana.

Po złożeniu takiej deklaracji następuje trwający od 6 do 36 miesięcy etap wdrożenia planu naprawczego (w przypadku upadłości) lub zamknięcia likwidacji (w przypadku likwidacji sądowej). W tym czasie syndyk lub likwidator przesyła polskim przedsiębiorcom informacje i propozycje do akceptacji w ściśle określonym terminie.

Niestety, nie ma możliwości porozumienia się po angielsku z francuskim syndykiem lub likwidatorem sądowym.

Możliwość reprezentacji polskich przedsiębiorców przez kancelarię AVOCATLEGL znacznie ułatwi Państwu odpowiednie dokonanie wszelkich formalności i niezbędny kontakt z francuskim urzędnikami państwowymi.

 

AVOCATLEGAL: reprezentacja przed sądem francuskim

Kancelaria prawna AVOCATLEGAL kompleksowo zajmie się odzyskaniem wierzytelności ramach francuskiego postępowania nakazowego lub w przypadku upadłości francuskiej spółki. Nasz udział w całym procesie nie ogranicza się do poradnictwa, pomocy podczas sporządzania dokumentacji i kontaktu z urzędnikami. Jedną z naszych licznych kompetencji jest reprezentacja przed sądem francuskim. Nasi specjaliści biegle władają zarówno językiem polskim, jak i francuskim, co redukuje stres związany z barierą językową tworzącą się podczas kontaktów z francuskojęzycznymi prawnikami.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) (0-22) 219 93 03

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM