Zakładanie francuskich filii

Francuski adwokat mówiący po polsku

Jak założyć firmę we Francji?

Zakładanie firmy we Francji

W ramach rozszerzenia swojej działalności na francuskim rynku, polskie spółki coraz częściej rozważają możliwość założenia we Francji spółki córki.

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu doradztwo prawne w zakresie zakładania takiej spółki córki na terenie Francji.

Podstawowe etapy wymagane do założenia takiej spółki są następujące:

  1. Określenie formy przyszłej spółki.

Najczęściej wybranymi formami spółek są: spółka SARL (odpowiednik spółki Z O.O.) lub spółka SAS (uproszczona spółka akcyjna).

Z punktu widzenia francuskiego prawa, obie spółki są prawie identyczne (z zaznaczeniem kilku drobnych różnic w zakresie przepisów prawnych stosujących się do każdej ze spółek, jak np. podział kapitału na udziały (w przypadku spółki SARL) lub na akcje (w przypadku spółki SAS)).

 

budynek firmy we Francji

Należy również wskazać, że spółka SAS jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o różnego rodzaju klauzule, które można zawrzeć w umowie spółki.

Główna różnica powstaje jednak w zakresie wysokości opłacanych składek, za wykonywanie funkcji członka zarządu lub prezesa oraz ewentualnych możliwości optymizacji podatkowej.

  1. Przygotowanie umowy spółki i wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej założenia spółki.

We Francji obowiązek podpisania dokumentów dotyczących założenia spółki przed notariuszem nie istnieje. Dla podpisania całości dokumentacji prawnej wystarczy zwykły podpis wszystkich wspólników.

Na tym etapie, należy również sprawdzić czy wykonywana działalność nie wymaga przedstawienia w sądzie gospodarczym specjalnych pozwoleń lub dyplomów wymaganych przez francuskie prawo i bez których sąd nie dokona rejestracji spółki. Przykładem takiej działalności jest hydraulika lub fryzjerstwo.

  1. Założenie konta bankowego przyszłej spółki.

W tym celu należy przedstawić bankowi niepodpisany i niedatowany projekt umowy spółki.

Po otwarciu konta bankowego przyszłej spółki, każdy ze wspólników musi wpłacić na to konto, wysokość kapitału zakładowego, odpowiadającego jego udziałom lub akcjom.

Po przelaniu ww. środków na konto, bank wyda członowi zarządu lub prezesowi zaświadczenie o wysokości znajdujących się na tym koncie środków, które to zaświadczenie pozwoli skompletować umowę spółki i ja podpisać (umowa spółki musi zawierać obowiązkowo informacje o dacie wpłaty środków pieniężnych na konto oraz o banku, w którym to konto zostało otwarte).

Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przed zawarciem takiej informacji, to taka umowa spółki będzie nieważna.

Ponadto, data umowy spółki nie może być datą wcześniejszą, niż data figurująca na zaświadczeniu o wpłacie środków pieniężnych, wydanym przez bank  (pod rygorem nieważności umowy spółki)).

  1. Skompletowanie, datowanie i podpisanie umowy spółki.
  1. Dokonanie formalności rejestracji w sądzie gospodarczym
  1. Po uzyskania KRS-u, przesłanie go do banku, celem odblokowania środków pieniężnych wpłaconych przez wszystkich wspólników.

(Do czasu uzyskania KRS-u, takie środki pieniężne są zablokowane i nie można ich używać).

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat zakładania spółki na terenie Francji zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

FAQ

Czy istnieją jakieś specyficzne wymogi dotyczące wysokości kapitału zakładowego spółki w momencie jej rejestracji we Francji?

Aktualnie francuski kodeks handlowy nie nakłada żadnego wymogu odnośnie wysokości kapitału zakładowego spółki SARL (odpowiednik Spółki zoo) lub spółki SAS (uproszczonej spółki akcyjnej).

Teoretycznie więc można założyć takową spółkę z kapitałem w wysokości 1 €.

Jednakże takowy kapitał zakładowy nie wzbudzi wiarygodności u potencjalnych francuskich kontrahentów.

Dlatego zwyczajowo, przyszłe francuskie spółki są zakładane z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 €.

Jaka jest wysokość podatku dochodowego od spółek we Francji?

Od 1wszego stycznia 2023 r, wysokość tego podatku jest następująca:

  • 15% w przypadku zysku spółki w wysokości od 1 € do 42.500 €
  • 25% od wysokości zysku przekraczającego 42.500 €.

Przykład: w przypadku zysku wypracowanego przez spółkę na poziomie 70.000 €, francuska spółka zapłaci podatek dochodowy od spółek w wysokości:

  • 15% od zysku w wysokości 42.500 €
  • 25 % od zysku 27.500 € (70.000 € – 42.500 €)

Czy po otwarciu spółki we Francji, jestem zobowiązany do uiszczania na terytorium Francji składek ubezpieczeniowych (ZUS, składek zdrowotnych i emerytalnych)?

Zasadniczo w przypadku otwarcia spółek handlowych we Francji (typu SARL lub SAS), ich członek zarządu (lub prezes) jest automatycznie wpisany do francuskiego URSSAF-u, który jest odpowiednikiem polskiego ZUS-u.

URSSAF następnie oblicza, na podstawie wysokości wynagrodzenia takiego członka zarządu, wysokość obowiązkowych składek socjalnych, zdrowotnych i emerytalnych.

Składki te mogą być następnie opłacane przez spółkę, pod warunkiem udokumentowania wcześniejszej zgody Walnego zgromadzenia.

W przypadku braku wynagrodzenia członka zarządu, URSSAF nalicza ustawową minimalną stawkę ww. składek.

Jednakże, jeśli członek zarządu posiada już umowę o prace w Polsce (lub wykonuje funkcje członka zarządu w polskiej spółce), z tytułu której otrzymuje wynagrodzenie, to po spełnieniu wymogów narzuconych przepisami rozporządzenia europejskiego, może się on ubiegać we Francji o zwolnienie z płacenia takowych obowiązkowych składek.

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM