Francuscy agenci handlowi

Francuski adwokat mówiący po polsku

Francuscy agenci handlowi

 

Polskie spółki często optują za sprzedażą swoich produktówna francuskim rynku przed pośrednictwo francuskich agentów handlowych.

Niemniej, często taka relacja nie jest skonkretyzowana jakąś pisemną umową zawartą z francuskim agentem handlowym, a nawet w przypadku pisemnej umowy, francuscy agenci handlowi narzucają polskim zleceniodawcom wybór francuskiego prawa jakie ma mieć zastosowanie do takiej umowy.

Aby więc uniknąć jakichkolwiek niespodzianek, kancelaria AVOCATLEGAL proponuje Państwu dokonanie wszelkich konsultacji prawnych w prawie francuskim dotyczących praw i obowiązków francuskich agentów handlowych.

Kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu również przy opracowaniu skutecznej umowy z agentem handlowym, pozwalającej na ochronę interesów polskiego zleceniodawcy.

Ponadto, jednym z najczęstszychźródeł konfliktu z francuskim agentem handlowym jest kwestia rozwiązania z nim zawartej umowy (pisemnej lub ustnej).

Francuskie prawo nakłada rygorystyczne wymogi dotyczące okresów wypowiedzenia czy też zasad odpowiedzialności odszkodowawczej zleceniodawcy w przypadku rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym.

Polscy zleceniodawcy często nie są świadomi, że w przypadku jakiegokolwiek rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym (polubownego lub niepolubownego), francuski agent będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania za poniesioną stratę wynikającą z rozwiązania takiej umowy.

Takie odszkodowanie nie przysługuje agentowi jedynie w następujących wypadkach :

  • jeśli agent popełnił poważny błąd,
  • jeśli umowa została rozwiązana z inicjatywy agenta, chyba, że takie rozwiązanie nastąpiło ze względu na okoliczności, za które odpowiada zleceniodawca lub takie rozwiązanie nastąpiło ze względu na wiek, inwalidztwo lub chorobę agenta, które uniemożliwiają jego dalszą działalność,
  • w przypadku cesji umowy agencyjnej na rzecz osoby trzeciej i za zgodą zleceniodawcy.

Ustawodawca nie określił sposobu obliczania wysokości odszkodowania należnego agentowi, ale francuskie orzecznictwo zazwyczaj określa je na 2 lata prowizji obliczone jako przeciętna z 3 ostatnich lat.

Aby uniknąć wypłaty takiego odszkodowania, polscy zleceniodawcy często motywują rozwiązanie umowy z francuskim agentem handlowym popełnieniem przez agenta poważnego błędu przy wykonywaniu takiej umowy.

Jednak francuscy agenci handlowi systematycznie kwestionują takie rozwiązanie przed francuskim sądem (nawet jeśli poważny błąd agenta ma umotywowanie w faktach).

Dlatego, kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu przy wszelkich kwestiach rozwiązania umowy z francuskim agentem handlowym.

A w przypadku ewentualnego sporu sądowego, kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu stosowną obronę Państwa interesów prawnych.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) 692.300.386

K.HOCQUERELLE@AVOCATLEGAL.COM