Zatwierdzanie roku obrachunkowego – o czym należy pamiętać?

Zatwierdzenie roku obrachunkowego to formalny proces finalizujący księgowość firmy za dany okres. Obejmuje ono szereg czynności, których celem jest weryfikacja i akceptacja sprawozdania finansowego. Wedle przepisów roczne sprawozdania muszą podlegać zatwierdzeniu przez właściwe organy nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Co to oznacza? Dla firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania przypada na ostatni dzień czerwca.

Takie same zasady obowiązują także w przypadku firm zarejestrowanych we Francji. Szukając wsparcia w zakresie dopełnienia wszelkich formalności, warto więc postawić na doświadczonych polsko-francuskich adwokatów Avocatlegal. Udzielamy wsparcia polskim udziałowcom francuskich spółek, a także zajmujemy się obsługą polskich firm posiadających francuskie spółki.

Kto może zatwierdzać roczne sprawozdanie finansowe?

Uprawnienia w tym zakresie należą do wspólników spółki handlowej lub cywilnej. Niemniej ważną funkcję pełnią również członkowie zarządu, którzy mają obowiązek przygotowania szeregu dokumentów wymaganych na takich walnych zgromadzeniach – po wcześniejszej konsultacji z księgowym lub zewnętrznym audytorem.

Jakie dokumenty należy przygotować?

We Francji, członek zarządu ma obowiązek co roku sporządzić spis inwentarza, roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności, które musi przekazać wspólnikom lub akcjonariuszom co najmniej 15 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności (z wyjątkiem przypadków zwolnienia z konieczności jego opracowania) musi w szczególności zawierać:

  • informację o sytuacji firmy w okresie poprzedniego roku obrachunkowego,
  • przewidywalną ewolucję działalności i perspektywy na przyszłość,
  • dane o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły między dniem zamknięcia roku obrachunkowego a dniem sporządzenia sprawozdania z działalności,
  • informacje dotyczące terminów płatności,
  • informacje na temat działalności badawczo-rozwojowej,
  • dane o istniejących oddziałach,
  • analizę rozwoju działalności, wyników i sytuacji finansowej spółki,
  • przypomnienie o dywidendach wypłaconych w ciągu ostatnich trzech lat.

Na walnym zgromadzeniu wspólnicy będą mogli podjąć decyzję o przeznaczeniu wyniku wypracowanego w roku obrotowym, czyli zysku lub straty.

Podział zysku

Po zatwierdzeniu rachunków i stwierdzenia istnienia zysku wspólnicy mają dwie możliwości. Mogą przeznaczyć zysk za rok obrotowy na kapitał zapasowy spółki – pozycje „rezerwy prawnej” („Réserve légale”), które muszą stanowić 10% kwoty kapitału zakładowego oraz „pozostałe kapitały rezerwowe” („Autres réserves”) – w celu wzmocnienia kapitałów własnych. Przy tym mogą również przeznaczyć całość lub część zysku za rok obrotowy wspólnikom w formie dywidendy. Co ważne, dywidendy wypłacane bez zatwierdzenia bilansu stanowią fikcyjne dywidendy.

Podział straty

Jeśli w rezultacie będziemy mieli natomiast do czynienia ze stratą, wspólnicy spółki mogą albo zdecydować o pozostawieniu tej straty na rachunku przejściowym („Report à nouveau”), albo też zdecydować o jej zaabsorbowaniu – o ile to możliwe – na rachunkach rezerwowych, takich jak rachunek „pozostałe rezerwy” („Autres réserves”).

W przypadku gdy kumulacja strat powoduje, że wysokość kapitału własnego (suma wkładów i rezerw, które stanowią niepodzielone zyski) jest mniejsza niż połowa kapitału zakładowego, wówczas wspólnota wspólników jest zobowiązana w terminie 4 miesięcy od dnia stwierdzenia tej straty zebrać się w nadzwyczajne walne zgromadzenie, które podejmie decyzję o celowości kontynuowania działalności spółki. Decyzja o rozwiązaniu spółki lub jej niezastosowaniu musi być przedmiotem formalności w punkcie kompleksowej obsługi, które będą się różnić w zależności od decyzji o rozwiązaniu spółki lub jej braku.

Jeżeli dojdzie do niezastosowania się do tej procedury, każdy zainteresowany może zwrócić się do prezesa sądu gospodarczego o rozwiązanie spółki. Ten może wówczas wyznaczyć maksymalnie 6 miesięcy na konsultacje wspólników.

Profesjonalne wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej we Francji


Przygotowanie dokumentów koniecznych do zatwierdzenia roku obrachunkowego jest dość skomplikowane. Na członków zarządu czyhają różne pułapki, ponieważ treść sprawozdania zależy od danej firmy i może być bardziej lub mniej rozbudowana. Z tego powodu warto rozważyć współpracę z polskimi adwokatami. Prowadzona przez nas kancelaria prawna we Francji przygotowała atrakcyjne warunki współpracy dla osób, które zdecydują się powierzyć nam działania związane z zatwierdzaniem roku obrachunkowego. Do końca czerwca br. proponujemy również 10% rabatu na usługi. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia polskich prawników we Francji.