Procedura apelacyjna we Francji – jak to działa?

Polski i francuski system prawny różnią się pod wieloma względami – jak się okazuje również na etapie procedury apelacyjnej. Przede wszystkim we Francji wyroki pierwszej instancji są natychmiastowo zaopatrywane w klauzulę wykonawczą. Dzięki temu strona, która wygrała spór, może niezwłocznie przeprowadzić egzekucję takiego wyroku – nawet mimo złożonej przez drugą stronę apelacji. Innymi słowy, francuski system wyróżnia to, że apelacja nie zawiesza wyroku pierwszej instancji.

Składanie apelacji

Procedura apelacyjna we Francji jest bardzo techniczna, a na każdą ze stron sporu czyha wiele pułapek mających na celu umorzenie sprawy bez jej merytorycznego rozpatrzenia. Z uwagi na stopień skomplikowania całej procedury apelacyjnej niezbędne okazuje się w tym zakresie doradztwo ze strony polskiego prawnika we Francji doskonale znającego wszelkie niuanse.

  • Okres na złożenie apelacji

Apelacja musi zostać złożona w ciągu miesiąca od chwili doręczenia wyroku sądowego. Jednakże dla podmiotów mających siedzibę za granicą (np. w Polsce) ten czas jest wydłużony o dwa miesiące.

  • Deklaracja wierzytelności

Bieżące regulacje francuskie pozwalają na to, aby w ramach apelacji zakwestionować tylko część wyroku. Oznacza to, że składając apelację, nie trzeba podważać wszystkich punktów wyroku (szczególnie tych korzystnych), lecz wyłącznie te, z którymi się nie zgadzamy.

Terminy obowiązują nie tylko składającego apelację, ale też stronę pozwaną, która w określonym czasie musi wyznaczyć adwokata. Jeżeli prawnik nie zgłosi swojej reprezentacji w danym terminie, składający apelację ma obowiązek komorniczej notyfikacji deklaracji wierzytelności do pozwanego w ciągu 10 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu apelacja staje się nieważna.

Przedstawianie pism procesowych

Strona, która złożyła apelację ma tylko trzy miesiące na przedstawienie swojego pierwszego pisma procesowego. Warto tutaj zaznaczyć, że każda z części takiego pisma musi dokładnie odpowiadać przepisom określonym przez art. 954 francuskiego kodeksu cywilnego. W piśmie muszą być w szczególności ujęte wszelkie możliwe roszczenia. Dlaczego? Jeżeli strona o czymś zapomni, nie będzie mogła dodać później brakujących punktów czy też wprowadzić poprawek do tych, które zostały wcześniej źle zredagowane.

Przykład

Jeżeli strona składająca apelację nie wypisze wniosku o modyfikację punktów wyroku pierwszej instancji (które kwestionuje), lecz skopiuje w identyczny sposób swoje roszczenia, (tak jak w piśmie procesowym z pierwszej instancji) to wedle najnowszego orzecznictwa apelacja może być uznana za nieważną. Część merytoryczna apelacji nie zostanie więc rozpatrzona przez sąd.

Pisma procesowe muszą zostać złożone z zachowaniem trzymiesięcznego terminu od daty złożenia deklaracji apelacji. W przeciwnym razie apelacja zostanie automatycznie odrzucona przez sędziego nadzorującego procedurę, a sąd nie rozpatrzy żadnych argumentów merytorycznych.

Jak to wygląda u strony przeciwnej?

Po przesłaniu pisma do drugiej strony dysponuje ona również okresem trzech miesięcy, aby:

  • przedstawić argumenty obrony w stosunku do strony apelującej,
  • złożyć swoja własną apelację punktów wyroku pierwszej instancji (mowa tu zwykle o sprawach niekwestionowanych przez stronę składającą apelację).

Obowiązują tutaj te same konsekwencje prawne w przypadku, gdy zostanie przekroczony trzymiesięczny termin.

Procedura apelacyjna to bardzo skomplikowane zagadnienie – szczególnie w kontekście podmiotów zagranicznych. Mając w perspektywie apelację, warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonych polskich adwokatów we Francji, którzy zadbają o to, aby cała procedura przebiegła szybko z zamierzonym skutkiem. Zachęcamy do skorzystania z oferty kancelarii prawnej Avocatlega!