Brutalne zerwanie stosunków handlowych z francuskim partnerem i jego skutki

Terminem brutalnego zerwania stosunków handlowych – używanym w kontekście prawa handlowego we Francji – określa się nagłe i nieuzasadnione zakończenie współpracy biznesowej przez jedną ze stron. Tego typu działanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi, dlatego ważne jest, aby polscy przedsiębiorcy działający na rynku francuskim byli świadomi takiego ryzyka oraz związanych z nim procedur.

Podstawą prawną regulującą brutalne zerwanie stosunków handlowych (fr. rupture brutale des relations commerciales établies) jest artykuł L.442-1 II francuskiego kodeksu handlowego, wedle którego każda strona, która zrywa ustalone stosunki handlowe bez wystarczającego wcześniejszego powiadomienia, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej stronie. Ów okres powiadomienia powinien być odpowiedni względem długości trwania relacji handlowej, rodzaju produktów oraz zwyczajów branżowych.

Co ważne, do podniesienia zarzutu brutalnego zerwania stosunków handlowych nie jest wymagana pisemna umowa. Oznacza to, że trwająca jakiś czas współpraca (np. zwyczaj dokonywania regularnych sprzedaży towarów do Francji przy zastosowaniu prawa francuskiego), która zostanie nagle przerwana bez okresu wypowiedzenia (lub też ze zbyt krótkim) może zostać uznana za brutalne zerwanie stosunków handlowych.

Następstwa prawne rupture brutale des relations commerciales établies

Brutalne zerwanie stosunków handlowych wiąże się z szeregiem konsekwencji. Co się do nich zalicza?

  1. Odszkodowanie. Strona poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie finansowe za poniesione straty, które mogą obejmować m.in. utracone zyski, koszty związane z przerwaniem współpracy oraz inne szkody finansowe. W praktyce wysokość odszkodowania jest równa wysokości utraconej marży handlowej (w przypadku sprzedanych towarów) odpowiadającej okresowi wypowiedzenia, jaki powinien być zachowany lub też częściowej wartości usług z okresu odpowiadającego wypowiedzeniu pomniejszonej o koszty ich realizacji.
  2. Procesy sądowe. Sprawy o brutalne zerwanie stosunków handlowych często trafiają do sądów handlowych, co może skutkować długotrwałymi i kosztownymi procesami.
  3. Uszczerbek na reputacji. Nie da się ukryć, że rupture brutale des relations commerciales établies może również negatywnie wpłynąć na reputację przedsiębiorstwa, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do utraty zaufania innych francuskich partnerów biznesowych.

W jaki sposób uniknąć konsekwencji związanych z brutalnym zerwaniem stosunków handlowych?

Prowadzona przez nas kancelaria prawna we Francji świadczy kompleksowe usługi związane z następstwami rupture brutale des relations commerciales établies, podpowiadając, w jaki sposób uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji.

  • Zabezpieczenia umowne. Umowy handlowe powinny zawierać klauzule dotyczące okresu wypowiedzenia oraz warunków zakończenia współpracy.
  • Monitorowanie relacji biznesowych. Regularne ocenianie stanu relacji z partnerami biznesowymi jest niezbędne do tego, aby być świadomym potencjalnych sygnałów wskazujących na chęć zakończenia współpracy.
  • Dywersyfikacja dostawców i klientów. Warto unikać uzależnienia się od jednego dostawcy lub klienta, ponieważ pozwoli to zminimalizować ryzyko związane z nagłym zakończeniem współpracy.
  • Doradztwo prawne. Dobrą praktyką jest korzystanie ze wsparcia doświadczonych polskich adwokatów we Francji wyspecjalizowanych w prawie handlowym, którzy są doskonale zaznajomieni z kwestią rupture brutale des relations commerciales établies.

Zagadnienie brutalnego zerwania stosunków handlowych jest ściśle powiązane z francuskim systemem prawnym. Skontaktuj się z prowadzoną przez nas kancelarią Avocatlegal – z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, służąc fachowym doradztwem i pomocą.