Zatwierdzanie roku obrachunkowego – co warto o nim wiedzieć?

Podmioty gospodarcze mają liczne zobowiązania związane ze sprawozdawczością, wynikające m.in. z ustawy o KRS, KSH czy ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest obowiązek przygotowywania oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego, które musi odbywać się w ustawowo określonych terminach i według ściśle ustalonych wytycznych. Zatwierdzanie roku obrachunkowego to istotny w całym cyklu funkcjonowania każdej firmy proces, w którym zarząd lub inne organy odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem akceptują sprawozdania finansowe za określony czas – zwykle rob obrotowy.

Proces ten można podzielić na kilka etapów:

  1. Przygotowanie sprawozdania finansowego – pierwszym krokiem jest oczywiście stworzenie sprawozdania, czym może zająć się firmowy dział księgowy bądź też zewnętrza firma. Taki dokument powinien rzetelnie przedstawiać rachunek zysków i strat, a w razie potrzeby zostać zaopatrzony w szereg informacji dodatkowych.
  2. Rewizja i audyt – nie zawsze, lecz zwykle w przypadku większych firm sprawozdanie może zostać poddane ocenie przez niezależnych biegłych rewidentów. Celem takiego działania jest potwierdzenie zgodności danych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  3. Analiza – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarząd lub inne organy odpowiedzialne mogą omówić oraz poddać analizie wyniki finansowe, podejmując finalnie decyzję o zatwierdzeniu dokumentu.
  4. Uchwała o zatwierdzeniu – akceptacja sprawozdania za dany okres musi zostać udokumentowana, np. w protokole bądź też innym odpowiednim akcie prawnym.

Sprawozdania finansowe za rok obrotowy – co w przypadku francuskich spółek?

Zatwierdzanie roku obrachunkowego dla francuskich przedsiębiorstw następuje tak samo, jak w Polsce – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jako że wymaga to zwołania walnego zgromadzenia wspólników, jest to nie tylko czas podsumowań finansowych, ale również rozważań odnośnie innych aspektów prowadzenia firmy. To doskonały moment, aby sprawdzić, czy nie należy odnowić mandatu członka zarządu, zmienić umowy spółki, tak by była dostosowana do aktualnych przepisów, a także, czy nie należy mianować biegłego rewidenta.

Każda firma we Francji może skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie oferuje kancelaria Avocatlegal, prowadzona przez polskich adwokatów w Paryżu. W tym miesiącu oferujemy wyjątkowo aż 10% redukcji kosztów na czynności dotyczące zatwierdzania roku obrachunkowego. Zapraszamy do współpracy!