Wygrana procedura sądowa w pierwszej instancji francuskiego sądu – następstwa i różnice w porównaniu do polskiego wymiaru sprawiedliwości

Każdy wyrok wydany przez sąd francuski w pierwszej instancji jest natychmiastowo zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, staje się tytułem wykonawczym, umożliwiającym jego egzekucję przez komornika sądowego.

Z tego powodu w większości przypadków francuscy dłużnicy decydują się na złożenie apelacji od wyroku w pierwszej instancji. Jak się okazuje, w przeciwieństwie do polskiego systemu prawnego, złożona apelacja nie wstrzymuje skuteczności nadanej wcześniej klauzuli egzekucyjnej. Oznacza to, że polski wierzyciel może wciąż kontynuować przymusową egzekucję u francuskiego dłużnika pomimo złożonej przez niego apelacji.

Dochodzenie należności od dłużników w prawie francuskim

Francuski wymiar sprawiedliwości dysponuje skutecznymi środkami egzekucji, radząc sobie w tym zakresie znacznie lepiej niż polskie sądownictwo. Jeżeli dłużnik we Francji nie zapłaci polubownie sum wynikających z wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, a złoży apelację, francuskie prawo dostarcza bardzo skutecznych rozwiązań do uzyskania wynikających z niego należności.

Kodeks postępowania sądowego umożliwia złożenie do sędziego nadzorującego apelację wniosku o wykreślenie apelacji z wokandy ze względu na brak płatności sum zgodnych z wyrokiem pierwszej instancji. Jest to niezwykle efektywna broń w walce o odzyskanie należności, ponieważ do takiego wykreślenia dochodzi praktycznie w 98% przypadków.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dłużnik:

W pozostałych przypadkach dochodzi do wykreślenia apelacji z wokandy do czasu uregulowania należności zgodnie z wyrokiem pierwszej instancji. Inaczej mówiąc, procedura apelacyjna jest wtedy natychmiast zawieszana, a obie ze stron nie mogą dokonać żadnej czynności procesowej do czasu płatności – przez stronę, która przegrała proces – sum wynikających z pierwszej instancji.

Jakie drogi prawne dla dłużników w przypadku wykreślenia apelacji z wokandy?

Wszczęcie tej procedury jest dla francuskich dłużników bardzo niekorzystne, ponieważ dysponują oni jedynie okresem 3 miesięcy – od chwili złożenia apelacji – na dostarczenie pierwszego pisma apelacyjnego. Jeżeli w międzyczasie nastąpi wykreślenie apelacji z wokandy, okres 3 miesięcy płynie dalej, lecz dłużnik nie może złożyć już takowego pisma do sądu. W związku z tym po 3 miesiącach jego pismo procesowe będzie automatycznie odrzucone.

Z drugiej strony polski wierzyciel jest chroniony w sytuacji wykreślenia apelacji z wokandy – jego 3-miesięczny termin na złożenie pisma procesowego jest bowiem zawieszany. Z tego powodu z sukcesem może dostarczyć je po ponownym wpisie apelacji na wokandę.

O czym jeszcze warto pamiętać? Jeśli francuski dłużnik nie dokona płatności w ciągu 2 lat od wykreślenia apelacji z wokandy, apelacja ta automatycznie upada, a wyrok z pierwszej instancji staje się wyrokiem ostatecznym.

Masz więcej pytań dotyczących dochodzenia należności od dłużników we Francji? Skorzystaj ze wsparcia polskofrancuskiej kancelarii prawnej. Nasi adwokaci z pewnością zadbają o Twoje interesy na najwyższym poziomie!